MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Info:

Delegatura czynna wtorki i czwartki godz. 15.00 - 18.00

Szkolenia nowych działkowców ostatni wtorek miesiąca godz 16.00

Tel. 516 398 199 Delegatura; 798 056 901 Księgowa OFK
(w godzinach otwarcia delegatury)

BNP Paribas S.A. 49 1750 0012 0000 0000 4088 9377

Szkolenie Komisji Rewizyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 13 03 2023
 • 63 czytań

Szkolenie Komisji Rewizyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Zabrzu

W dniu 09.03.2023r. w siedzibie Delegatury Rejonowej odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Zabrzańskich Ogrodów Działkowych

wg proponowanego porządku:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Omówienie i przypomnienie zasad organizacyjnych funkcjonowania Komisji Rewizyjnych w ROD.
 3. Omówienie i tryb postępowania Komisji Rewizyjnych.
 4. Omówienie konieczności podejmowania uchwał w różnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnych oraz przypomnienie poprawności sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji.
 5. Omówienie przygotowań do Walnych Zebrań i roli Komisji Rewizyjnych, ocena bilansu, sprawozdanie z działalności z wnioskiem o przyjęcie lub nie z uzasadnieniem, sprawozdania finansowo-merytorycznego i preliminarza finansowego na 2023 rok.
 6. Pytania nurtujące Komisje a związane z ich działalnością.
 7. Zakończenie spotkania.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Delegatury Zabrzańskiej Pan Leszek Bucki, który przywitał zebranych gości i przedstawił sytuację w PZD oraz uzasadnił, dlaczego w roku 2023 nie odbędą się zebrania sprawozdawczo - wyborcze.


Nakreślił również aktualną sytuację w sprawie pozyskiwania grantów w ramach programu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Następnie Pani Barbara Sikorska członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, która bardzo szczegółowo omówiła poszczególne punkty programu zwracając szczególną uwagę na prawidłowe przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2023.

Bardzo ważną sprawą to działalność Komisji w ogrodach działkowych zarówno kontrolną jak i mediacyjną. Zainteresowanie komisji rewizyjnych było bardzo duże co potwierdziły zadawane pytania. Po omówieniu zagadnień dotyczących Komisji Rewizyjnych, ponownie głos zabrał Pan Przewodniczący Leszek Bucki, który jeszcze raz podkreślił rolę Komisji Rewizyjnych

w działalności i prawidłowym funkcjonowaniu ogrodu.

Na koniec podziękował wszystkim przybyłym życząc dalszej wytrwałej pracy na rzecz ogrodów.

OKR

Barbara Sikorska

Dzień Kobiet 2023Drukuj

 • 08 03 2023
 • 54 czytań

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

Delegatura Zabrze życzy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

Narada szkoleniowa skarbników w Zabrzu 2023Drukuj

 • 04 03 2023
 • 12 czytań

Narada szkoleniowa skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Naradę szkoleniową w dniu 02.03.2023r. otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich skarbników ROD oraz wprowadził uczestników w tematykę spotkania. W naradzie udział wzięły Księgowe OFK Zabrze - Kierownik Ośrodka OFK Pani Marzena Witkowska oraz księgowa Pani Ramona Szaniawska. Na szkoleniu omówiono podstawowe zadania jakie spoczywają na skarbnikach zarządów ogrodów. W ramach rozpoczynającej się kampanii walnych zebrań/konferencji delegatów, szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące zamknięcia roku finansowego za rok 2022 oraz przygotowanie preliminarzy finansowych na rok 2023 zgodnie z otrzymanymi „Wytycznymi do sporządzania sprawozdań finansowych ROD za rok 2022 oraz opracowania preliminarzy finansowych ROD na rok 2023” wydanych przez Krajowy Zarząd PZD z dnia 12 stycznia 2023 r. Poruszono w sposób szczegółowy tematykę związaną z prawidłowym wyliczeniem opłaty: ogrodowej, wodnej, energetycznej i za wywóz odpadów komunalnych z terenu ogrodu. Ważnym tematem w kwestii preliminarzy jest uwzględnienie w nich potrzeb remontów lub inwestycji na ogrodzie. Szczegółowo omówiono zakres i sposób ich finansowania w odniesieniu do proponowanych zadań oraz konieczność uzyskania stosownych pozwoleń i pełnomocnictw w ramach prowadzonej inwestycji. Wspomniano o możliwości uzyskania dotacji celowych i wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych na ich realizację. Na prezentacji multimedialnej omówiono przykładowe sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, funduszu rozwoju oraz funduszu oświatowego.  Kierownik ośrodka omówiła wszystkie jego składniki, aby w sposób jasny i czytelny skarbnicy mogli przekazać jego treść członkom zarządu. W temacie bieżących spraw poruszono szereg zagadnień tematycznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem ogrodów na płaszczyźnie księgowej i finansowej tj. prawidłowe korzystanie z funduszy ogrodowych, prowadzenie właściwej polityki w zakresie wynagradzania pracy społecznej w ROD i związanych z tym wypłacanych świadczeń, nagród i umów-zleceń. Powyższe odnosi się do podjętej Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 r. która wyszczególnia zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych. Zapoznano skarbników z tematem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). To dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych w tym również zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenie. Wydane zostały wszystkim uczestnikom spotkania niezbędne druki i materiały dotyczące PPK. W związku z rozpoczynającym się sezonem poinformowano o konieczności zgłoszenia ogrodu do ZUS. Niezbędny do tego druk został również przekazany zainteresowanym osobom. Dodatkowo w ramach przypomnienia wspomniano o zapłatach w terminie podatku dochodowego oraz należnych składek ZUS jak również o terminowym oddawaniu raportów kasowych księgowym Ośrodka Finansowo Księgowego.

Opracował Piotr Witkowski

Narada szkoleniowa prezesów w Zabrzu - Luty 2023Drukuj

 • 25 02 2023
 • 14 czytań

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Otwierając w dniu 23.02.2023r. naradę szkoleniową prezesów ROD, Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Pan Leszek Bucki przywitał wszystkich zebranych. Spotkanie poświęcone było praktycznie w całości tematyce związanej z rozpoczynającą się kampanią walnych zebrań sprawozdawczych bądź konferencji delegatów w 2023 roku. osoby z powołanego zespołu do obsługi zebrań zreferowała zagadnienia dotyczące przygotowania zebrania, przebiegu zebrania i działań zarządu po przeprowadzonym zebraniu. Blokami tematycznymi były:  

 1. Zadania zarządu ROD przed walnym zebraniem/konferencją delegatów.
 2. Informacje dotyczące konferencji delegatów.
 3. Zadania zarządu ROD w trakcie walnego zebrania/konferencji delegatów.
 4. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), partycypacja finansowa działkowców oraz uchwalenie innych uchwał dotyczących ogrodu.
 5. Zadania statutowe komisji rewizyjnej ROD.
 6. Kooptacja do składu i wybory uzupełniające organów ROD.
 7. Obowiązki zarządu ROD po walnym zebraniu/konferencji delegatów.
 8. Podejmowanie uchwał przez WZ/KD w ROD, prawa małżonków, protokół z WZ/KD.

Należy podkreślić, że przekazane informacje dla zarządów opierały się na „Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych Polskiego Związku Działkowców w roku 2023” które wprowadzono uchwałą nr 1/2023 KZ PZD z dnia 12 stycznia 2023 r.

Opracował Piotr Witkowski

Spotkania szkoleniowe dla osób powołanych do obsługi walnych zebrań w ZabrzuDrukuj

 • 19 02 2023
 • 8 czytań

Spotkania szkoleniowe dla osób powołanych do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych /konferencji delegatów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Zabrzu.

W dniu 17.02.2023 r. w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu odbyło się spotkanie szkoleniowe powołanych osób do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) które odbędą się w 2023 roku.

Podczas spotkania skupiono się nad najważniejszymi punktami zawartymi w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023” przyjętych i wprowadzonych uchwałą nr 1/2023 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. To bardzo ważne materiały, które każdy ogród otrzymał i każdy Zarząd powinien wzorować się na tych dokumentach. Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki wskazał ważne aspekty, na które muszą zwrócić uwagę obsługujący zebranie. Poprosił cały wytypowany zespół, aby każdy przygotował ze swojego zebrania, w którym będzie uczestniczył sprawozdanie z obsługi walnego zebrania/konferencji delegatów oraz załącznik do sprawozdania.

Zwrócono uwagę na projekty przygotowanych uchwał do podjęcia na walnym zebraniu/konferencji delegatów, tj. realizacji zadania inwestycyjnego przez ogród, uchwały dotyczącej opłaty ogrodowej, opłaty wodnej, opłaty energetycznej czy opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD. Wszystkie przedstawione projekty uchwał, muszą być poparte stosownymi wyliczeniami części składowych wszystkich opłat. Jest to bardzo pomocne względem pytań działkowców którzy mogą dociekać dlaczego taka a nie inna jest ich wartość.

Nie zabrakło wśród zebranych osób ciekawych pytań i wymiany doświadczeń z lat ubiegłych oraz merytorycznych wskazówek do sprawnego przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych/konferencji delegatów w 2023 roku dla np. nowych członków zespołu obsługującego.

Wszystkim uczestnikom narady szkoleniowej został przedstawiony harmonogram i terminy w jakich ogrodach obsługujący będą uczestniczyć w walnych zebraniach sprawozdawczych/konferencjach delegatów. 

Na zakończenie prowadzący naradę szkoleniową życzył wszystkim uczestnikom powodzenia podczas trwania walnych zebrań sprawozdawczych na zabrzańskich ogrodach.

Opracował Piotr Witkowski

331,263 unikalne wizyty