• 01 06 2019

 

Naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich zebranych prezesów oraz skarbników ROD. W spotkaniu wzięła udział także Księgowa OFK Pani Teresa Dziemba.

Kierownik poinformował wszystkich zebranych o terminie organizacji Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej, która odbędzie się 15.06.2019 r. o godz. 10.00 w Zabrzu. Stosowne zaproszenia zostały wysłane pocztą.

Zostały złożone do Okręgu Śląskiego wnioski inwestycyjne przez ogrody. Poprawność ich złożenia sprawiło, że jeden ogród został już pozytywnie rozpatrzony i otrzymał już dofinansowanie a kolejne dwa ogrody czekają na pozytywne rozpatrzenia na komisji ds. inwestycji. Kierownik zachęcił prezesów ogrodów do składania wniosków nawet tych, które z jakiegoś powodu nie zostały skompletowane, a które pozwolą na podniesienie wartości majątku na swoim ogrodzie. Wnioski te zostaną w Delegaturze ocenione bądź w jakimś stopniu poprawione i oddane do dalszego biegu.

Podczas spotkania księgowa OFK poprosiła wszystkich skarbników o wydatną współpracę we wszystkich aspektach finansowych. Poprosiła o trzymanie się racjonalnego wydatkowania pieniędzy na ogrodzie oraz o to, aby faktury były dobrze opisane i sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym.

Księgowa OFK Pani Teresa Dziemba przedstawiła i omówiła szereg materiałów oraz dokumentów, które są dostępne na stronie oraz zostały rozdane wszystkim zebranym skarbnikom do dalszej pracy i współpracy na linii księgowa – prezes – skarbnik.