Zabrze dn. 05.05.2022 r.

PRZETARG

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na „Modernizacja i odnowa alei
ogrodowych (al. Zielona i al. Lipowa) na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Zabrzu”,
Zarząd ogrodu ogłasza przetarg na realizację ww. robót wykonawczych na terenie ROD”.
Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Celem zamówienia jest wykonanie modernizacji i odnowy alei ogrodowych (al. Zielona i al. Lipowa) na
terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Zabrzu przy rozmiarze prac na ok. 240 m 2
Ogólne warunki zamówienia:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.
Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca..
Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej
infrastruktury ogrodowej.
Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach. Prace powinno wykonać w
zakresie objętym umową najpóźniej do końca maja 2022 r.
Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
Płatność nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
Zakres obejmuje:
Modernizacja i odnowa alei ogrodowych (al. Zielona i al. Lipowa) na terenie Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Przyszłość” w Zabrzu”,
- roboty ziemne koparką przedsiębierną,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na ok. 240 m 2 ,
- podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 25 cm,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3 cm,
- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20x100 cm
Protokół odbioru robót.
Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi o ogólnych warunkach zamówienia i
pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań
realizacyjnych i powykonawczych.
Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych.

Maszyny i urządzenia muszą posiadać aktualne badania i certyfikaty. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z
wymaganiami określonymi normą.
Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez
podania przyczyny.
Kryterium oceny ofert:
- cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe),
- termin wykonania robót, kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót
Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „Przyszłość” w Zabrzu ul. Bytomska 137 w zaklejonych
kopertach z napisem; PRZETARG – MODERNIZACJA I ODNOWA ALEI OGRODOWYCH - ROD
„PRZYSZŁOŚĆ” w środę w godzinach 15.30 – 17.30.
lub przesłać na adres:
Piotr Witkowski
41-907 Bytom
Ul. Małachowskiego 3/12
Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 13.05.2022 r.
Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz lokalizacji na terenie ogrodu:
Piotr Witkowski nr tel. 609 488 428
Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS) oraz
powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Dokumenty na wykonanie Modernizacja i odnowa alei ogrodowych

Wykonanie Modernizacja i odnowa alei ogrodowych ROD Przyszłość