R O D Nasza Palma w Zabrzu

Ul Webera 29

Zabrze 41-800

NIP 648 231 17 17

Zaproszenie do złożenia ofert

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego Rodzinny Ogród Działkowy Nasza Palma Zadanie na 2024 rok 

„wykonanie odwodnienia i drenażu na alei 8 oraz utwardzenie nawierzchni płytą ażurową EKO Zarząd R O D Nasza Palma rozpisuje konkurs ofert na realizacje zadania polegającego na wykonaniu odwodnienia i drenażu na alei numer 8 oraz utwardzenie nawierzchni płytą typu EKO.

  1. 1.      Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie odwodnienia i drenażu na alei numer 8 oraz utwardzenie nawierzchni płytą typu EKO w miejscach najbardziej zalewanych w czasie opadów deszczu w ROD Nasza Palma w Zabrzu.

Wykonawca zgodnie z zapisami w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi zrealizuje w ramach ofert cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót zgodnych z załączonym przedmiarem (załącznik – przedmiar)

Oferty należy złożyć podając kwotę brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Termin wykonania usługi do 30 września 2024 r.

  1. 2.      Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie odwodnienia i drenażu na alei numer 8 oraz utwardzenie nawierzchni płytą typu EKO z zastosowaniem certyfikowanych materiałów na realizację zadania i przedstawienie deklaracji zgodności użytych materiałów.

  1. 3.      Ogólne warunki zamówienia

-Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

-Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty).

-Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa)

-gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru

-płatność przelewem jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem

-wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca

-zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożonych ofert lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny

Kryterium oceny ofert:

-Cena (podać należy cenę brutto) - kryterium podstawowe

-Oferty prosimy składać mailowo naszapalma.delegaturazabrze@gmail.com przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Zabrze ul Webera 29 do dnia 18 czerwca 2024 r. (dyżuru Zarządu w każdy poniedziałek od godziny 16ºº do 18ºº) Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej identyfikację (NIP, Regon,)

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 881 422 176 – prezes ROD Nasza Palma Grażyna Żmijewska-Domżol

Dokumenty.

przedmiar szczegółowy
ogłoszenie