• 27 04 2019

Okręg Śląski PZD ma zaszczyt ogłosić nowy konkurs okręgowy pn.: „Aktywny Zarząd ROD roku 2019”.

Celem konkursu jest ukazanie pełnej aktywności Zarządów ROD w realizowaniu spraw wynikających z przepisów Statutu PZD i uchwał wewnątrzzwiązkowych i jego uczestnictwa w życiu PZD. Uczestnikiem konkursu może być każdy Zarząd ROD zrzeszony w PZD Okręgu Śląskim.

Każdy uczestnik konkursu będzie oceniany wg. kryteriów które wykażą największą aktywność Zarządów ROD w swojej działalności za co będą kwalifikowane do zajęcia wyróżnionych miejsc. Konkurs będzie trwał do 30 września. Do oceny aktywności, Zarządy ROD mogą przekazywać wszystkie informacje i wydarzenia jakie miały miejsca w ROD od 1 stycznia 2019r. do końca trwania konkursu. Poniżej przedstawiamy kryteria oceny Zarządów ROD.

Zachęcamy wszystkie Zarządy ROD do wzięcie udziału w konkursie. Nagrodami dla miejsc I - III będą laptopy, dla pozostałych wyróżnionych nagrody rzeczowe, wydawnictwa i licencje programu DGCS PZD System. Pełny regulamin konkursu wraz z ankietą zgłoszeniową dostępny poniżej. 

 

Kryteria i warunki oceny aktywności Zarządu ROD:

Aktywność medialna:

 • Posiadanie strony internetowej ROD.
 • Ilość przesłanych do Okręgu materiałów na stronę internetową z wydarzeń ROD.
 • Współpraca z mediami.

Aktywność we współpracy z samorządem lokalnym:

 • Spotkania z samorządem lokalnym.
 • Udział w budżetach obywatelskich.
 • Angażowanie w projekty miejskie.
 • Organizacja wspólnych dożynek lub udział w nich.

Aktywność szkoleniowa, w tym propagowanie wiedzy ogrodniczej:

 • propagowanie nowości ogrodniczych wśród działkowców.
 • prowadzenia poradnictwa i instruktażu na terenie ogrodu działkowego.
 • organizacja szkoleń i pokazów praktycznych organizowanych dla działkowców z zakresu ogrodnictwa, zagospodarowania działki (nie wliczamy szkoleń dla nowych działkowców).

Aktywność w konkursach okręgowych, krajowych, miejskich:

 • branie udziału w konkursach organizowanych przez PZD lub inne podmioty np. samorząd lokalny.

Aktywność w ROD:

 • Organizacja dni działkowca.
 • Organizacja wyjazdów, wycieczek dla działkowców.
 • Akcje charytatywne.
 • Organizacja festynów, imprez, spotkań na terenie ROD.
 • Stanowiska, wystąpienia, listy w sprawach ROD i Związku.
 • Współpraca z innymi organizacjami/szkołami itp.

Aktywność w Kolegium Prezesów ROD oraz przynależność do OFK:

 • Przynależność do Kolegium Prezesów ROD.
 • Sukcesy w sprawach podejmowanych przez kolegium.
 • Przynależność do OFK.

Dokumenty - konkurs „Aktywny Zarząd ROD roku 2019”

potrzebne do zamówienia programu DGCS PZD System.


Regulamin konkursu Aktywny Zarzad ROD 2019.    
Kryteria i warunki oceny aktywności Zarządu ROD.    
Ankieta zgloszeniowa Aktywny Zarzad ROD 2019.