• 01 04 2019

W dniu 28.03.2019r naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki. Przywitał wszystkich zebranych prezesów ROD przybyłych na spotkanie. Poinformował o XV Posiedzeniu Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD, na której dokooptowano do składu Okręgowej Rady Pana Piotra Witkowskiego, obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu ROD „Przyszłość” w Zabrzu.

Prowadzący spotkanie odniósł się do dynamicznie rozwijającej się sprawy o ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jest to bardzo niebezpieczna ustawa dla ogrodów, która może spowodować możliwość odzyskania przez byłych właścicieli i spadkobierców gruntów.  Wiemy, że na Śląsku, na naszym terenie ogrody powstawały często na terenach zdegradowanych, lecz na terenach kopalnianych, hutniczych itp., dlatego tak ważna jest wykazana inicjatywa np. Delegatury w Zabrzu w wystosowanym piśmie do Marszałka Senatu RP, aby naświetlić istotny problem terenów ogrodowych i działkowców.

W myśl ostatniego spotkania z Panią Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, zostało przytoczone stanowisko zabrzańskich ogrodów odnośnie lepszej gospodarki odpadami na ogrodach mające na celu częstsze odbieranie śmieci z ogrodów w sezonie – 1 x w tygodniu, wiosną lub jesienią podstawienie pojemników wielogabarytowych oraz objęcie edukacją plakatową miejsc gdzie zlokalizowane są pojemniki na odpady. Istotną sprawą, którą zajęli się pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi było przedstawienie raportu z miejsc gdzie odbierane są odpady z terenu ogrodów gdzie na załączonych zdjęciach widać wyraźnie, co działkowcy są w stanie wynieść do pojemników.

Zostały ogłoszone trzy konkursy ogrodowe: wzorowy ogród w 2019 roku, wzorowana działka w 2019 roku oraz nowy konkurs fotograficzny pod nazwą „Kwitnąca działka”. Tutaj również trzeba zmieścić się w terminie oddawania prac, aby Komisja mogła rzetelnie ocenić nadesłane prace na swoich posiedzeniach. Ostateczny termin składania prac fotograficznych upływa 09.07.2019 r.

Kierownik zwrócił się do wszystkich, którzy jeszcze nie mają programu komputerowego DGCS PZD System, aby podjęli stosowne uchwały i zakupili program. Program pozwoli Zarządom sprawniej poprowadzić sprawy działkowców i nie tylko. Program jest stale aktualizowany pod różnymi kątami, aby w końcu powstał zadawalający wszystkich.

Na zakończenie podjęto jeszcze dyskusję nad Uchwałą nr 57/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwala została wprowadzona w trakcie trwających na ogrodach Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych i trudno odnieść się do treści ww. uchwały, aby mogła ona z powodzeniem zostać wdrożona w rodzinnych ogrodach działkowych.