• 11 06 2024

Narada szkoleniowa prezesów i skarbników ROD z Zabrza

W dniu 06.06.2024 r. odbyła się narada szkoleniowa dla skarbników i prezesów pełniących statutowe obowiązki w ogrodach. Pan Leszek Bucki - Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu przywitał wszystkich obecnych na spotkaniu i wprowadził w jego tematykę. Zważywszy na to, że było to ostatnie spotkanie z księgową OFK Panią Ramoną Szaniawską, Przewodniczący bukietem kwiatów podziękował za spędzony czas i pracę na rzecz zabrzańskich ogrodów.

Spotkanie miało charakter wybitnie szkoleniowy, gdyż skierowany był przede wszystkim dla nowych osób, które zostały wybrane na funkcję skarbnika na ostatnich walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. Poruszana tematyka była bardzo istotna w kontekście prawidłowego sporządzania niezbędnej dokumentacji kasowej jak i zagadnień z nimi związanych.

Kierownik OFK Pani Marzena Witkowska, która od czerwca br. będzie sprawowała merytoryczną i finansową pieczę nad wszystkimi ogrodami, przedstawiła za pomocą przekazu multimedialnego szereg zagadnień i tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ogrodów na płaszczyźnie księgowo-finansowej. Ma to ogromne znaczenie pod względem prawidłowego korzystanie z funduszy ogrodowych, prowadzenia właściwej polityki w zakresie wynagradzania pracy społecznej w ROD, związanymi z tym świadczeniami, nagrodami czy też stosowanie umów-zleceń. Powyższe odnosi się w całości do podjętej Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 r. która wyszczególnia zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych. Księgowa zwróciła szczególną uwagę na popełniane dotychczas błędy, gdzie w okresie otrzymywania świadczenia, osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywanej funkcji, z tytułu której pobierane jest świadczenie. Kolejnym tematem, na który zwrócono uwagę to rzetelne przygotowanie raportów kasowych i nierobienie ich w pośpiechu co niejednokrotnie wiąże się z pomyłkami i nieprawidłowościami do których należy zaliczyć złe zestawienie wpłat działkowców, brakujące i nieprawidłowo wystawiane dokumenty KP bądź KW, płacone faktury od kontrahentów w kwotach netto a nie brutto. Na to wszystko „nowi skarbnicy” powinni zwrócić szczególną uwagę. Kolejnym bardzo istotnym tematem było przedstawienie zasad opracowywania prawidłowych opisów dokumentów (faktur) dotyczących prowadzonych inwestycji na ogrodzie oraz wydatków finansowanych z funduszu oświatowego co ma szczególne znaczenie przy prawidłowym księgowaniu wszelkich kosztów.

Wspomniano skarbnikom, że faktury za inwestycje i remonty wystawione powyżej 15 tyś. zł. należy regulować metodą podzielnej płatności – SPLIT PAYMENT (wartość sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy a VAT z faktury na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT). Księgowa, przedstawiła również nieprzekraczalne terminy przekazywania zobowiązań podatkowych do Urzędu Skarbowego – (do 20 dnia każdego miesiąca na mikro rachunek podatkowy oraz składek ZUS do 15 dnia kolejnego miesiąca). Wiąże się to z bardzo istotnym i rzetelnym podejściem do swoich obowiązków jako skarbnika ogrodu, gdyż aby zachować terminy wyżej wymieniony, raport kasowy musi być dostarczony do 10 dnia każdego miesiąca. Nadmieniono również o terminowym (14 dni) przekazywaniu tzw. wpisowego od nowych działkowców do OZ Śl. PZD w Katowicach, gdzie od czerwca 2023 roku kwota do odprowadzenia to 400,00 zł. Kierownik OFK, poprosiła wszystkich nowych skarbników o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej w celu możliwości nieskrępowanego kontaktu na linii księgowa OFK – skarbnik ogrodu. Wszystkie omawiana zagadnienia i dokumenty w wersji edytowalnej zamieszczone są na stronie internetowej Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu. Tam można będzie się zaznajomić i wdrożyć w życie na ogrodzie wszelkie istotne dokumenty związane z finansami i innego rodzaju dokumentami.

Wobec przedstawionych różnych tematów pojawiły się liczne pytania z tym związane. Przewodniczący Delegatury Pan Leszek Bucki oraz Kierownik Ośrodka odpowiadały wyczerpująco na zadawane pytania a uzyskane odpowiedzi pozwolą wszystkim na przyswojenie wiedzy i prowadzenie poprawnej polityki finansowej na ogrodzie.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Piotr Witkowski