• 12 05 2024

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Jaśmin w Zabrzu

11 maja 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Jaśmin w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Komisarycznego Ireneusz Kędzierski, który przywitał przybyłych działkowców, I Wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD Leszka Buckiego, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 32%, na 156 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 51. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Witkowski. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawiła Prezes Zarządu Komisarycznego ROD Jaśmin. Przewodnicząca Komisarycznej Komisji Rewizyjnej dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Komisja postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydała pozytywną ocenę do planu pracy i   preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano pana Daniela Kozłowskiego na przewodniczącą komisji rewizyjnej wybrano panią Oliwię Archacką, dokonano wyboru dwóch delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadania inwestycyjne pn: odwodnienie alejek ogrodowych wartość zadania 100 tys. zł przy uzyskanej dotacji 64 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego, wymiana sieci wodociągowej wartość zadania 270 tys. zł przy zaciągnięciu pożyczki samopomocowej z PZD, modernizacja złącz kontrolno pomiarowej sieci energetycznej na wartość zadania 20 tys. zł. budowa wiaty śmietnikowej wartość zadania 15 tys. zł.  Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Leszek Bucki