• 12 04 2024

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Odrodzenie w Zabrzu

9 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Tadeusz Zdebski, który przywitał przybyłych działkowców, Pana Leszka Buckiego, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 18%, na 350 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 63. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Józef Noski. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok i kadencję oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu na kolejną kadencję ponownie wybrano Pana Tadeusz Zdebski, na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Pana Józef Noski, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: wymiana ogrodzenia zewnętrznego na wartość zadania 450 tys. złotych, podjęto uchwałę o zaciągnięciu pożyczki samopomocowej z Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Leszek Bucki