• 07 03 2019

 

Narada szkoleniowa Komisji Rewizyjnej przed zbliżającymi się zebraniami sprawozdawczo-wyborczych Delegatury Rejonowej w Zabrzu w dniu 05.03.2019 roku

W dniu 05.03.2019 r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi, które odbędą się w 2019 roku – tym razem z członkami Komisji Rewizyjnej. Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Leszek Bucki omówił uchwałę nr.10/XVII/2018 KKR gdzie umieszczone są tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące badania bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych ROD na 2019 r., i uchwale nr11/XVII/2018 KKR z dnia 01.10.2018 r. która określiła wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2019 r. Poniższe wytyczne określają podstawowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez Komisje Rewizyjne ROD zgodnie z zapisami Statutu PZD i Regulaminu ROD. Celem kontroli jest badanie działalności w ROD prowadzonej przez Zarząd pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa związkowego i prawa powszechnie obowiązującego w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. Kontrole należy bezwzględnie przeprowadzać zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 91, § 92 i § 93 Statutu PZD oraz zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZD uchwalonym przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD. Omówiono uchwałę nr.17/XVII/2018 KKR PZD z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych pomocny jest poradnik (RODO w ROD).  Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali wzór protokołu zdawczo – odbiorczego który powinni spisać w ciągu 14 dni po zakończonych zebraniach z nowo powołaną komisją rewizyjną. Wszelkie materiały dotyczące Komisji Rewizyjnych można odszukać na stronie  www.slaski-ozpzd.pl, (szukaj: w  Dokumenty, Komisja Rewizyjna). jak również na stronie internetowej Delegatury Zabrze w zakładce pobierz (dla Komisji Rewizyjnej ROD). Na koniec spotkania uczestnicy zadawali pytania na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi, Prowadzący podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie za uwagę i życzył owocnych obrad i wyboru dobrej komisji rewizyjnej na ogrodzie podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 roku. na tym szkolenie zakończono.