• 21 02 2019

 

Narada szkoleniowa kandydatów na Przewodniczących Walnych Zebrań sprawozdawczo-wyborczych Delegatury Rejonowej w Zabrzu PZD w dniu 19.02.2019 roku.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Zrzesza 30 Rodzinnych Ogrodów Działkowych Liczy 7500 tysięcy działek Do obsługi Walnych Zebrań wyznaczono 6 osób , które zatwierdził OZ. Śl. w Katowicach. Pierwsza narada szkoleniowa odbyła się 15 stycznia 2019 roku druga 05.lutego 2019 roku w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu dla osób obsługujących Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Zapoznano uczestników szkolenia z najważniejszymi zasadami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia Walnych Zebrań w ROD w 2019 roku. Każdy z obecnych na szkoleniu otrzymał wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Osoby obsługujące zebrania, omawiane zagadnienie podzielili na trzy etapy:

1. Przygotowanie Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Zarząd proponuje termin walnego zebrania, ustala pierwszy i drugi termin, miejsce odbycia Walnego Zebrania, termin wyłożenia materiałów sprawozdawczych do wglądu dla działkowców. Zwrócono uwagę na prawidłowe udokumentowanie wysłania zawiadomień lub ich doręczenia. W przypadku wysłania zawiadomień pocztą, Zarząd ROD musi posiadać dowód nadania zaproszeń, np. fakturę od operatora pocztowego. W sytuacji gdy doręczano zawiadomienia za pokwitowaniem, należy zawrzeć w dokumentacji, np. listę osób, które dokonały odbioru wraz z ich podpisami. Trzeci sposób to zawiadomienia działkowców za pomocą poczty elektronicznej. Wystarczy, aby Zarząd ROD wydrukował potwierdzenie wysłania zawiadomień (jednak działkowiec wcześniej musi na to wyrazić pisemną zgodę i podać adres poczty elektronicznej). Przypomniano o prawidłowym, imiennym przygotowaniu listy obecności członków PZD na Walne Zebranie.

2. Przeprowadzenie Walnego Zebrania.

Walne zebranie musi zostać przeprowadzone zgodne z:

  • porządkiem obrad Walnego Zebrania,
  • regulaminem Walnego Zebrania.

Uchwały podjęte na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym muszą być zgodne z prawem i wytycznymi KR PZD.

3. Obowiązki zarządu po odbyciu Walnego Zebrania:

  • przekazanie w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania do Delegatury Rejonowej wszystkich kserokopii dokumentów z Walnego Zebrania potwierdzonych za zgodność z oryginałem..
  • przedstawienie działkowcom informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za ubiegły rok do 1 lipca 2019 roku (ogłoszenia można umieścić na tablicy ogłoszeń).
  • zawiadomienie działkowców o wysokości opłat ogrodowych, zmianach w ich wysokości – podwyżkach (ogłoszenia można umieścić na tablicy ogłoszeń).