• 19 02 2023

Spotkania szkoleniowe dla osób powołanych do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych /konferencji delegatów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Zabrzu.

W dniu 17.02.2023 r. w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu odbyło się spotkanie szkoleniowe powołanych osób do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) które odbędą się w 2023 roku.

Podczas spotkania skupiono się nad najważniejszymi punktami zawartymi w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023” przyjętych i wprowadzonych uchwałą nr 1/2023 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. To bardzo ważne materiały, które każdy ogród otrzymał i każdy Zarząd powinien wzorować się na tych dokumentach. Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki wskazał ważne aspekty, na które muszą zwrócić uwagę obsługujący zebranie. Poprosił cały wytypowany zespół, aby każdy przygotował ze swojego zebrania, w którym będzie uczestniczył sprawozdanie z obsługi walnego zebrania/konferencji delegatów oraz załącznik do sprawozdania.

Zwrócono uwagę na projekty przygotowanych uchwał do podjęcia na walnym zebraniu/konferencji delegatów, tj. realizacji zadania inwestycyjnego przez ogród, uchwały dotyczącej opłaty ogrodowej, opłaty wodnej, opłaty energetycznej czy opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD. Wszystkie przedstawione projekty uchwał, muszą być poparte stosownymi wyliczeniami części składowych wszystkich opłat. Jest to bardzo pomocne względem pytań działkowców którzy mogą dociekać dlaczego taka a nie inna jest ich wartość.

Nie zabrakło wśród zebranych osób ciekawych pytań i wymiany doświadczeń z lat ubiegłych oraz merytorycznych wskazówek do sprawnego przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych/konferencji delegatów w 2023 roku dla np. nowych członków zespołu obsługującego.

Wszystkim uczestnikom narady szkoleniowej został przedstawiony harmonogram i terminy w jakich ogrodach obsługujący będą uczestniczyć w walnych zebraniach sprawozdawczych/konferencjach delegatów. 

Na zakończenie prowadzący naradę szkoleniową życzył wszystkim uczestnikom powodzenia podczas trwania walnych zebrań sprawozdawczych na zabrzańskich ogrodach.

Opracował Piotr Witkowski