• 25 02 2023

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Otwierając w dniu 23.02.2023r. naradę szkoleniową prezesów ROD, Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Pan Leszek Bucki przywitał wszystkich zebranych. Spotkanie poświęcone było praktycznie w całości tematyce związanej z rozpoczynającą się kampanią walnych zebrań sprawozdawczych bądź konferencji delegatów w 2023 roku. osoby z powołanego zespołu do obsługi zebrań zreferowała zagadnienia dotyczące przygotowania zebrania, przebiegu zebrania i działań zarządu po przeprowadzonym zebraniu. Blokami tematycznymi były:  

  1. Zadania zarządu ROD przed walnym zebraniem/konferencją delegatów.
  2. Informacje dotyczące konferencji delegatów.
  3. Zadania zarządu ROD w trakcie walnego zebrania/konferencji delegatów.
  4. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), partycypacja finansowa działkowców oraz uchwalenie innych uchwał dotyczących ogrodu.
  5. Zadania statutowe komisji rewizyjnej ROD.
  6. Kooptacja do składu i wybory uzupełniające organów ROD.
  7. Obowiązki zarządu ROD po walnym zebraniu/konferencji delegatów.
  8. Podejmowanie uchwał przez WZ/KD w ROD, prawa małżonków, protokół z WZ/KD.

Należy podkreślić, że przekazane informacje dla zarządów opierały się na „Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych Polskiego Związku Działkowców w roku 2023” które wprowadzono uchwałą nr 1/2023 KZ PZD z dnia 12 stycznia 2023 r.

Opracował Piotr Witkowski