• 22 11 2021

Szkolenie skarbników w Zabrzu

 

Naradę szkoleniową otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich skarbników ROD oraz wprowadził uczestników w tematykę spotkania. W naradzie udział wzięły Księgowe OFK Zabrze - Pani Agnieszka Grochowska oraz Pani Marzena Witkowska. Księgowe OFK przedstawiły szereg zagadnień tematycznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem ogrodów na płaszczyźnie księgowej i finansowej tj. prawidłowe korzystanie z funduszy ogrodowych, prowadzenie właściwej polityki w zakresie wynagradzania pracy społecznej w ROD i związanych z tym wypłacanych świadczeń, nagród i umów-zleceń. Powyższe odnosi się do podjętej Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 r. która wyszczególnia zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych. Wynika z tego jednoznacznie, że świadczenia pieniężne wypłacane mogą być członkom zarządu ROD zatrudnionych w związku z pełnioną funkcją: jest to  prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik, natomiast nagrody dla członków zarządu, członków Komisji Rewizyjnej ROD, instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej oraz członkom związku pracującym społecznie na rzecz ROD w ramach komisji problemowych jak np. „Komisja Przeglądu Ogrodu”. Istotne jest również to, iż każda uchwała powinna mieć oddzielny numer przypisany osobie uprawnionej do pobrania świadczeń lub nagród. Wzór niniejszej uchwały zostanie doręczony pocztą elektroniczną skarbnikom lub do pobrania jest na stronie internetowej Delegatury Rejonowej w Zabrzu.

Księgowe zwróciły szczególną uwagę na popełniane błędy, gdzie w okresie otrzymywania świadczenia, osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy  o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywanej funkcji, z tytułu której pobierane jest świadczenie. Kolejnym tematem były pojawiające się nieprawidłowości związane z prowadzeniem raportów finansowych. Mamy tu do czynienia z nieprawidłowym podliczaniem zestawień wpłat działkowców, brakujące i nieprawidłowo wystawiane dokumenty KP bądź KW, płacone faktury od kontrahentów w kwotach netto a nie brutto jak na fakturze, często również odnotowywane przez księgowe jest przekraczane pogotowie kasowe na  ogrodach, źle przenoszone salda kasa/bank  z poprzedniego miesiąca a na ujemnym saldzie kasy ogrodu kończąc. Omówiono kolejno zasady opracowywania prawidłowych opisów dokumentów (faktur) dotyczących prowadzonych inwestycji na ogrodzie oraz wydatków finansowanych  z funduszu oświatowego co ma szczególne znaczenie przy prawidłowym księgowaniu wszelkich kosztów. Wspomniano skarbnikom, że faktury za inwestycje i remonty wystawione powyżej 15 tyś. zł lub równowartość tej kwoty za usługi i towary, należy regulować metodą podzielnej płatności – SPLIT PAYMENT (wartość sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy a VAT z faktury na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT). Zostały również przedstawione terminy przekazywania zobowiązań podatkowych do Urzędu Skarbowego – (do 20 dnia każdego miesiąca na mikro rachunek podatkowy oraz składek ZUS do 15 dnia kolejnego miesiąca). Nadmieniono również o terminowym przekazywaniu not księgowych za OFK, not księgowych za zarządzanie oraz wpisowego od nowych działkowców do OZ Śl. PZD w Katowicach. Na zakończenie owocnego spotkania księgowe poprosiły wszystkich skarbników o przygotowanie dokumentów związanych z zamknięciem roku obrachunkowego, czyli sporządzenie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia ogrodu, wypełnienie rocznej karty przychodu pracowników oraz inwentaryzację kasy na dzień 31.12.2021 r. Wobec przedstawionych różnych tematów wywiązała się dyskusja i liczne pytania z tym związane. Przewodniczący Delegatury Pan Leszek Bucki oraz księgowe odpowiadały wyczerpująco na zadawane pytania a uzyskane odpowiedzi pozwolą wszystkim na przyswojenie wiedzy i poprawę popełnianych dotychczas błędów i niedociągnięć w czym bardzo pomocne będzie opracowanie „Zbiór przepisów związkowych” które każdy uczestnik spotkania szkoleniowego otrzymał do rąk własnych.

Opracował Piotr Witkowski