ROD Irys w Zabrzu - czyszczenie rowu melioracyjnego

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Rodzinny Ogród Działkowy Irys w Zabrzu realizuje Zadanie na rok 2024

"czyszczenie rowu melioracyjnego"

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

W związku z zamiarem czyszczenie rowu melioracyjnego w Rodzinny Ogród Działkowy „Irys” 41-800 Zabrze ul. Opawska 70 ogłasza przetarg.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest czyszczenie rowu melioracyjnego w ROD Irys w Zabrzu zgodnie z zakresem określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca zgodnie z zapisami zawartymi w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi zrealizuje w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR).

Ofertę należy złożyć podając kwotę brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Przewidywany zakres całościowych prac winno wykonać w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

Celem zamówienia jest wykonanie czyszczenie rowu melioracyjnego i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej

Ogólne warunki zamówienia:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa),

 roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

-   dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy,

-   gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

  Płatność przelewem jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

  wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

-   zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

-   zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

-  Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.

-  Oferty prosimy składać mailowo irys.delegaturazabrze@gmail.com przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby do dnia 28.05.2024r. do godz. 14:00 Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon,) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac i wglądu do dokumentacji można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 509 236 771 Teresa Orzechowska Prezes ROD Irys

 

Dokumenty.

przedmiar szczegółowy
ogłoszenie