Zaproszenie do złożenia ofert

Zabrze dn. 15.05.2024 r.

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na „Remoncie pomieszczeń w budynku świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Zabrzu”, Zarząd ogrodu ogłasza przetarg na realizację ww. robót wykonawczych na terenie ROD.

Przedmiot zadania do wykonania:

- położenie tynku na ścianach - ok. 80 m2,

- wymiana drzwi wejściowych na świetlicę,

- wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong na powierzchni - ok. 190 m2,

- zabudowanie oświetlenia sufitu – ok. 15 punktów,

- wymiana legara i odeskowanie podłogi w tym miejscu – ok. 15 m2.

Ogólne warunki zamówienia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pismem przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach, a prace w zakresie objętym umową wykonać najpóźniej do końca września 2024 r.

Gwarancja na wykonane prace – 60 miesięcy od dokonania odbioru robót.

Płatność nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.                                        Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

 

Zakres obejmuje:

„Remont pomieszczeń w budynku świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Zabrzu”, w tym:

- położenie tynku na ścianach - ok. 80 m2,

- wymiana drzwi wejściowych na świetlicę,

- wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong na powierzchni - ok. 190 m2,

- zabudowanie oświetlenia sufitu,

- wymiana legara i odeskowanie podłogi w tym miejscu.

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych. Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie z orzeczeniem zdolności, uwzględniające wykonywany charakter pracy.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać aktualne badania i certyfikaty. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami określonymi normą.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

- cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe),

- doświadczenie,

- termin wykonania robót, kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS) oraz

powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „Przyszłość” w Zabrzu ul. Bytomska 137 w zaklejonych kopertach z napisem; PRZETARG – REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY ROD „PRZYSZŁOŚĆ” w każdą środę w godzinach 16.00 – 18.00.

lub przesłać na adres:

Piotr Witkowski

41-907 Bytom

Ul. Małachowskiego 3/12

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 29.05.2024 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz lokalizacji budynku na terenie ogrodu:

Piotr Witkowski nr tel. 609 488 428

 

Dokumenty.

Remont Świetlicy