Zaproszenie do złożenia ofert

 

ROD „1000-lecia” - budowa ogrodzenia zewnętrznego betonowego

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy „1000-lecia” w Zabrzu ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budową ogrodzenia na terenie naszego ogrodu w pasie drogi DK 88

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego betonowego w ROD „1000-lecia” w Zabrzu zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości do 223 mb

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR).

Zamówienie szczegółowo obejmuje:

Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: do 223 mb (usunięcie materiału rozbiórkowego po stronie wykonawcy).                                            

Usunięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczych krzewów (rodzaju żywopłot) i drzew.

Kompletny montaż ogrodzenia betonowego o długości do 230 m z zgodnie z przebiegiem liniowym

Ogrodzenie betonowe o wysokości 2m ze słupkami i fundamentami.

Równanie terenu (nawożenie ziemi posianie trawy)

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. infrastruktura drogowa itp.).

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „1000-lecia” w Zabrzu w pasie drogi DK 88

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD, wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

Ogólne warunki zamówienia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty),

Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegającą na budowie ogrodzenia zamawianej specyfikacji - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;

Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;

Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %

Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

 Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres mailowy tysaclecie.delegaturazabrze@gmail.com, w biurze ROD „1000-lecia” w Zabrzu ul. Mikulczycka w czwartki w godzinach od 15:00 do 16:00 lub na adres korespondencyjny: Adam Cybulski ul. Banachiewicza 25/9   41- 818 Zabrze z dopiskiem KONKURS OFERT OGRODZENIE „1000-lecie” Zabrze do dnia 10 maja 2023 roku do godz. 14:00. 

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu:

661 221 800 prezes zarządu Adam Cybulski

Dokumenty na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego betonowego

Wykonanie budowa ogrodzenia zewnętrznego betonowego ROD 1000-lecia

Szczegółowy spis (przedmiar).

 

Dokumenty.

przedmiar szczegółowy
budowa ogrodzenia