Ogłoszenie

 

ROD   Słoneczne Wzgórze – utwardzenie alei ogrodowej

Ogłoszenie

W związku z zamiarem utwardzenie alei ogrodowej w ROD „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu ogłasza przetarg na realizację robót na terenie Ogrodu.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest utwardzenie alei ogrodowej w ROD Słoneczne Wzgórze w Zabrzu zgodnie z zakresem określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR).

Ofertę należy złożyć podając kwotę brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Przewidywany zakres całościowych prac winno wykonać w terminie do 30.09.2024r

Celem zamówienia jest wykonanie utwardzenie alei ogrodowej przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej

 

Ogólne warunki zamówienia:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygodniający należy dołączyć do złożonej oferty);

-   Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie dróg, chodników, alei o wartości minimum 50 000 zł brutto - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego (dokument uwiarygodniający należy dołączyć do złożonej oferty);

-  Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności budowlanej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych (dokumenty uwiarygodniające należy dołączyć do złożonej oferty wraz z oświadczeniem osoby o podjęciu się obowiązków w przypadku wyboru oferty);

  Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami z ZUS i z Urzędu Skarbowego.

-   Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany    Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);

  Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

-   Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;

-   Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30.09.2024r.

-   Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

  Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

  Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

-   Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.

-  Udokumentowane oświadczenie (należy załączyć referencje)

-  kryterium dodatkowe Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

-  Oferty prosimy składać mailowo sloneczne.wzgorze.rod@gmail.com lub w biurze ROD „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu ul. Pestalozziego w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 17:00 lub na adres korespondencyjny: Marcin Fogel ul. 3-Maja 34/13 41- 800 Zabrze z dopiskiem konkurs ofert utwardzenie alei ogrodowej „Słoneczne Wzgórze” Zabrze do dnia 15. 05. 2024 roku  

przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby do dnia 15.05.2024 roku Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac i wglądu do dokumentacji można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu

723 510 768 prezes zarządu ROD Słoneczne Wzgórze Marcin Fogel

 

Dokumenty.

przedmiar szczegółowy
budowa alei