Zaproszenie do złożenia ofert 

Zarząd ROD Górnik przedłuża termin  do złożenia ofert na  realizację  zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie bram wraz z furtkami oraz furtek na terenie naszego ogrodu w rejonie Leśna, Kopalniana, Boya Żeleńskiego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na demontażu i montażu bram wjazdowych wraz z furtkami oraz furtek w ramach stalowych ze słupkami stalowymi.

Założenia inwestycyjne:

• demontaż bram wraz z furtkami

• furtek

• montaż bram z furtkami o wymiarach

3,60 m x 2 m     4 szt.

3,30 m x 2 m     1 szt.

2,65 m x 2 m     1 szt.

• montaż furtek o wymiarach

1,40 m x 2 m     2 szt.

Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz infrastruktury ogrodowej. Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganymi prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub ofert cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 Cel zamówienia:

 Celem zamówienia jest wymiana bram z furtkami oraz furtek, wraz z niezbędnymi   działaniami, pomiarami, odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru)

  Ogólne warunki zamówienia:

•   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

•   Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej i

      informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

      rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie

    wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument

    uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty)

• Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody

    Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym

    zgłoszeniem przez Wykonawcę zakres robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne

    w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały

• Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary itd.) powinna być wykonana w ilości

    dwóch egzemplarzy  

• Prace powinny być wykonane w zakresie objętych umową najpóźniej do dnia   

    30.10.2023 r.

• Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru

•  Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności                

• Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa

    Wykonawca

• Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania

   zadania      

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia konkursu ofert lub

   wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

• Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe- 90 %

• Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót 10%

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres  PZD ROD Górnik w Zabrzu ul. Poległych Górników 5/2 41-807 Zabrze do dnia 15.08.2023 r lub e-mail rodgornikzabrze@pzd.pl

 

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację ( NIP , Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 510 989 572 lub 609 158 277

Dokumenty.

przedmiar szczegółowy
ogłoszenie