PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Warszawa

         ROD „SŁOŃCE”

     ul. A. Struga 0/0

     41-800 Zabrze

     NIP 648- 231-25-04

                                           OGŁOSZENIE

 

 Zarząd ROD „SŁOŃCE” w Zabrzu rozpisuje przetarg na realizację zadania budowlanego polegającego na wykonaniu drenażu odwadniającego na terenie ROD „SŁOŃCE” w Zabrzu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przetargu jest wykonanie drenażu odwadniającego na niektórych alejach ogrodu w miejscach najbardziej zalewanych w czasie opadów deszczu w ROD „SŁOŃCE” Zabrze zgodnie z projektem w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi zgodnie z zapisami zawartymi w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Termin wykonania: do 15.09.2023r.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie odwodnienia z zastosowaniem certyfikowanych materiałów na realizację zadania i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy).

Ogólne warunki zamówienia

–       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

–       Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty).

Zamknięte koperty zawierające ofertę na przedmiotowe zadanie należy przesłać lub składać na adres siedziby uzgodniony z zarządem ROD „SŁOŃCE” do dnia 10.07.2023r.

Nr telefonu 692 176 062 Barbara Sikorska.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon. KRS/ wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Otwarcie kopert i wybór firmy najkorzystniejszej cenowo nastąpi w dniu 16.07.2023r.

Wybrana firma zostanie poinformowana do 20.07.2023r.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac   można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu jw.

Zarząd ROD „SŁOŃCE” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Załącznik zakres prac wg załączonego przedmiaru.

Dokumenty.

przedmiar szczegółowy
wykonanie drenażu