ROD „Biała Róża” w Zabrzu  - rekultywacja stawu

Zaproszenie do składania ofert

W związku z przygotowywaniem projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków funduszy europejskich - z Funduszu Spójności, z Programu Infrastruktura i Środowisko, niniejszym zapraszamy wszystkich potencjalnych wykonawców do składania ofert na rekultywację-oczyszczenie stawu (zbiornika retencyjnego) o pow. 2000 m2 znajdującego się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych ROD „Biała Róża” w Zabrzu.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę oczyszczenia stawu z osadu dennego oraz roślinności wodnej z pozostawieniem zbiornika wypełnionego wodą.

 

Staw ma powierzchnię ok. 0,2 ha (przybliżone wymiary 40 x 50 m w kształcie nieregularnym) i średnią głębokość ok. 2 m. Porośnięty jest w ok. 70% roślinnością wodną twardą. Średnia głębokość potrzebnego odmulania wynosi 0,8 – 1,2 m. Aby nie uszkodzić podłoża należy zostawić 0,1 – 0,2 m osadu na dnie.

Wykonawca zobowiązany będzie do wydobycia z ww. stawu osadu dennego, śmieci i roślinności wodnej, usunięcia ich z terenu ogrodu i utylizacji przy jednoczesnym pozostawieniu zbiornika wypełnionego wodą z uporządkowaną roślinnością.

 

Ogólne warunki zamówienia:

  • Ø Realizacja zadania musi zostać wykonana poza okresem ochronnym ptactwa wodnego, tj. najpóźniej do końca lutego 2023 r. Preferowany termin na wykonanie zadania – listopad-grudzień 2022 r.
  • Ø Oferta powinna zawierać oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim sprzętem i doświadczeniem pozwalającym na kompleksowe wykonanie zadania
  • Ø W ofercie prosimy o wskazanie planowanej metody rekultywacji zbiornika
  • Ø Oferty należy składać z podaną ceną brutto (wraz z podatkiem VAT)
  • Ø Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
  • Ø Płatność za wykonanie zadania – jednorazowo po zakończeniu i odbiorze prac na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności (dopuszczamy możliwość negocjacji warunków)
  • Ø Wszelkie dodatkowe szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne dla zainteresowanych wykonawców pod nr telefonu: 665 521 585
  • Ø Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu, wydłużenia okresu przyjmowania ofert, a także odrzucenia ofert nie spełniających oczekiwań zamawiającego  bez podania przyczyn

 

Kryteria oceny ofert i ich wagi:

Cena – kryterium podstawowe – 100%

 

Na oferty oczekujemy do dnia 24.11.2022 r. pod adresem e-mail: biala_roza_biuro@vp.pl   oraz w biurze zarządu ROD „Biała Róża” w Zabrzu przy ul. Kalinowej 4  po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. dane teleadresowe firmy, nr NIP. REGON, itp. oraz być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.

 

 

Dokumenty.

oczyszczenie stawu