ROD „Nasza Palma” - budowa ogrodzenia zewnętrznego betonowego, trzy bramy wjazdowe z furtkami oraz trzy furtki

Zaproszenie do złożenia ofert

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy „Nasza Palma” w Zabrzu ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budową ogrodzenia na terenie naszego ogrodu w rejonie ulicy Webera, Opawska.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego betonowego w ROD „Nasza Palma” w Zabrzu zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia    na    długości    do    770    mb, trzy furtki    oraz    bramy dwuskrzydłowe z furtką.

Zamówienie szczegółowo obejmuje:

 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: do 770 mb (usunięcie materiału rozbiórkowego po stronie wykonawcy).
  1. Usunięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczych krzewów (rodzaju żywopłot) i drzew.
  2. Kompletny montaż ogrodzenia betonowego o długości do 770 mb z zgodnie z przebiegiem liniowym wyznaczonym geodezyjnie (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).
  3. Ogrodzenie betonowe o wysokości 2m.
  4. Furtka wejściowa 3 szt.
  5. Brama dwuskrzydłowa z furtką – 3 komplety
  6. Równanie terenu
  7. Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. infrastruktura drogowa itp.).

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasza Palma” w Zabrzu ul.  Webera 29.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD, wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej (protokół odbioru).

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Działkowiec powinien być zobowiązany do udostępnienia 1,5mb w granicach działki celem wykonania ogrodzenia tymczasowego
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty),
 • Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegającą na budowie ogrodzenia zamawianej specyfikacji - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

·        Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 maja 2023 r.

 

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

Oferty  prosimy  składać  lub  przesyłać  na  adres  mailowy zarzad@rodnaszapalma.pl lub w biurze ROD

„Nasza Palma” w Zabrzu ul. Webera 29 w poniedziałki w godzinach od 1600 do 1800 w dniach

19.09.2022 – 03.10.2022

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje  dotyczące  szczegółów  prac  można  uzyskać  bezpośrednio  pod  numerem  telefonu: 881 422 176

 

Dokumenty na wykonanie budowa ogrodzenia zewnętrznego betonowego


Wykonanie budowa ogrodzenia zewnętrznego betonowego ROD Nasza Palma
   
Szczegółowy spis (przedmiar)