Zabrze dn. 22.05.2022 r.

PRZETARG

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na „Utwardzenie alei ogrodowych” na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Zabrzu, Zarząd ogrodu ogłasza przetarg na realizację ww. robót wykonawczych na terenie ROD”.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Celem zamówienia jest wykonanie modernizacji i odnowy alei ogrodowej przy głównej bramie i świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Zabrzu przy rozmiarze prac na ok. 240 m2 kostki brukowej razem z odwodnieniem i krawężnikami. 

Ogólne warunki zamówienia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach. Prace powinno wykonać w zakresie objętym umową najpóźniej do końca czerwca 2022 r.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

Płatność nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:

Utwardzenie alei ogrodowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Zabrzu,

- roboty ziemne koparką,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na ok. 240 m2,

- podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 30 cm,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa,

- ustawienie obrzeży betonowych

Protokół odbioru robót.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi o ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych.

Maszyny i urządzenia muszą posiadać aktualne badania i certyfikaty. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami określonymi normą.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

- cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe),

- termin wykonania robót, kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót

- warunki gwarancji i rękojmi

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „Zacisze” w Zabrzu lub przesłać na adres:

PZD Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD Zacisze w Zabrzu

41-808 Zabrze, UP Zabrze 8 skr. Pocz. 67

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 28.05.2022 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz lokalizacji na terenie ogrodu:

Ireneusz Kędzierski nr tel. 515 250 386

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS) oraz powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Dokumenty na wykonanie Utwardzenie alei ogrodowych

Wykonanie Utwardzenia alei ogrodowych ROD Zacisze
   
Szczegółowy spis (przedmiar)