ROD ,,Nasza Palma” w Zabrzu - ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA DOMU DZIAŁKOWCA

Ogłoszenie:
W związku z zamiarem wymiany pieca węglowego na system ekologicznego ogrzewania poprzez pompę ciepła oraz
klimatyzatory ROD Nasza Palma ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie tego zadania.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest zmiana systemu ogrzewania domu działkowca na terenie ROD ,,Nasza Palma” ul.
Webera 29, 41-800 Zabrze.
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wymiana pieca węglowego na pompę ciepła wraz z koniecznymi zmianami instalacji
grzewczej w celu uzyskania stałej temperatury w budynku wraz z miejscowym dogrzewaniem poszczególnych
pomieszczeń za pomocą klimatyzatorów.
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przestrzegania przepisów BHP a
wszyscy pracownicy muszą posiadać wymagane uprawnienia, szkolenia potrzebne do wykonania inwestycji.
Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu w kwocie brutto (z podatkiem VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem
wykonania robót wraz z odbiorem do 29.04.2022 w poniedziałki od 16:00 do 18:00 lub do skrzynki pocztowej
znajdującej się na drzwiach wejściowych Domu Działkowca.
Ogólne warunki zamówienia:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
2. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 3 egzemplarzach
3. Gwarancja na wykonane prace 36 miesięcy od dokonania odbioru
4. Płatność- jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności
5. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, transportem i robocizną pokrywa wykonawca
6. Zamawiający udostępni wykonawcy wgląd w infrastrukturę budynku w celu wyliczenia potrzebnej mocy
pompy ciepła.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez
poddania przyczyny.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena (podać cenę brutto) - kryterium podstawowe
2. Termin wykonania zlecenia nie przekraczający dnia 20.10.2022
3. Czas i zakres obowiązywania Gwarancji na urządzenia oraz wykonane prace
Oferty prosimy składać lub przesłać na adres siedziby:

ROD,,Nasza Palma”, ul. Webera 29, 41-800 Zabrze

Oferta powinna zawierać dane firmy umożliwiające pełną identyfikację (NIP, REGON, KRS/wpis do ewidencji
gospodarczej) i powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów, umówienia terminu wizji obiektu można uzyskać bezpośrednio w
Zarządzie ROD Nasza Palma pod numerem telefonu 881-422-176 (Prezes Ogrodu) lub pod adresem e-mail:
zarzad@rodnaszapalma.pl lub pod adresem: Rodzinny Ogród Działkowy "Nasza Palma" ul. Webera

   

Dokumenty na ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA DOMU DZIAŁKOWCA

Wykonanie ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA DOMU DZIAŁKOWCA ROD Nasza Palma