Zaproszenie do złożenia ofert

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budową ogrodzenia na terenie naszego ogrodu tj. :
-  Od rogu działki nr 2 do bramy wjazdowej  nr 1 - 208 mb. W tym brama dwuskrzydłowa szerokości 2m
   i wysokość 2m.
-  Od Domu Działkowca do rogu działki nr 117,  250 mb.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego betonowego w ROD „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 458 mb oraz bramy dwuskrzydłowej o szerokości 2m i wysokości 2m.
Zamówienie szczegółowo obejmuje:

 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: 458 mb (usunięcie materiału rozbiórkowego po stronie wykonawcy)                                             
 2.  Usunięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczych krzewów (rodzaju  żywopłot).
 3.  Kompletny montaż ogrodzenia betonowego  o długości do 458 m z zgodnie z przebiegiem liniowym wyznaczonym geodezyjnie  (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).
 4. Ogrodzenie betonowe o wysokości  2m ze słupkami i fundamentami.
 5. Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń
i mediów (np. infrastruktura drogowa itp.).

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne Wzgórze ” w Zabrzu ul. Pestalozziego.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD, wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegającą na budowie ogrodzenia zamawianej specyfikacji - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach
  niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 30 października 2021r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac
  z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

 Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny  
PZD ROD „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu ul. Gdańska 48C/2  41-819 Zabrze w zaklejonych kopertach z napisem:  KONKURS OFERT OGRODZENIE „Słoneczne Wzgórze” Zabrze do dnia 09 sierpnia 2021 roku  do godziny 16.00.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio
pod numerem telefonu: 781 983 838