Ogłoszenie

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na Budowa Biura Działkowca ROD Górnik ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest budowa Biura Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Górnik w Zabrzu. Inwestycja obejmuje budowę budynku wolnostojącego jednokondygnacyjnego, z poddaszem nieużytkowym o powierzchni 35m2. Przed wejściem do budynku taras zadaszony o powierzchni 12m2. Inwestycja obejmuje również montaż zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 6000l.

Ogólne warunki zamówienia:

 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.
 • Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian- prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

 • Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie zamiennych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na własny koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia.
 • Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w dwóch egzemplarzach.
 • Prace powinny być wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 • Gwarancja na wykonane prace -36 miesięcy od dokonania odbioru końcowego robót
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składanie ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 • cena – należy podać cenę brutto kryterium podstawowe
 • doświadczenie – kryterium uzupełniające
 • czas wykonania robót -kryterium uzupełniające

Oferty prosimy składać lub przesłać na adres Poległych Górników 5/2 41-807 Zabrze do dnia 14.02.2022r

Oferty powinny zawierać dane firmy (NIP, Regon, KRS) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Osoby udzielające informacji na temat zadania oraz wizji lokalnej na terenie:

Prezes ROD Górnik – Beata Kamińska tel. 510 989 572

Skarbnik ROD Górnik – Wioletta Grzyb tel. 609 158 277

   

Dokumenty na wykonanie remontu domu działkowca

Wykonanie remontu domu działkowca ROD Górnik
   

Szczegółowy spis (przedmiar).