Wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej z wyprowadzeniem skrzynek elektrycznych na alejki ogrodowe na trenie ROD "Przyszłość".

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu elektrycznej instalacji wewnętrznej na terenie ROD „Przyszłość” w Zabrzu z wyprowadzeniem skrzynek elektrycznych na alejki ogrodowe, ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie budowy układu zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych wewnętrzną siecią elektryczną wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pismem przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach. Prace powinne być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do końca października 2020 r. lub terminu uzgodnionego z Zarządem ROD ze względu na nieprzewidziane warunki atmosferyczne.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

Płatność po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:

Budowa kablowej sieci rozdzielczej niskiego napięcia 0,4 kV kablem typu YAKXS 4x120 mm2 o długości łącznej 2150 m, Budowa wewnętrznej linii zasilającej o długości łącznej 4500 m, Budowa szafek złączowo-pomiarowej typu ZKP-10P, 12P, 14P, 16P, Zabezpieczeń przelicznikowych Zabezpieczeń przepięciowych Listwy WLZ, kompletu szyn zbiorczych dla rozdziału mocy, Uziemienia.

Wykonać dokumentację powykonawczą wraz z kompletem pomiarów elektrycznych. W pomiarach wypisać rzeczywiste wartości zmierzone oraz podstawę orzeczenia.

W przypadku stwierdzenia wartości pomiarów nie odpowiadających normom lub niezapewniających skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, należy wykonać dodatkowe instalacje uziemiające lub zastosować inną aparaturę ochronną.

Wykonawca założy dziennik budowy codziennych wpisów z przebiegu robót. Wykonawca dostarczy wszelkie certyfikaty konieczne do skutecznego odbioru robót obowiązujące na terenie UE. Wszelkie rozdzielnie muszą posiadać certyfikaty oraz tabliczki znamionowe producenta/prefabrykatora.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi o ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych (uprawnienia SEP grupy GI-E dla wszystkich pracujących oraz dla każdej brygady minimum jedna osoba z kategorią GI-D). Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie z orzeczeniem zdolności, uwzględniające wykonywany charakter pracy.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać aktualne badania, certyfikaty UDT. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami określonymi normą.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

- cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe),

- doświadczenie, kryterium uzupełniające,

- termin wykonania robót, kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „Przyszłość” w Zabrzu ul. Bytomska 137 w zaklejonych kopertach z napisem; PRZETARG SIEĆ ELEKTRYCZNA ROD „PRZYSZŁOŚĆ” w każdy czwartek w godzinach 15.30 – 17.30.

lub przesłać na adres:

Piotr Witkowski

41-907 Bytom

Ul. Małachowskiego 3/12

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 02.09.2019 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz wizji terenu ogrodu:

Piotr Witkowski nr tel. 609 488 428

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS)

powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Dokumenty na Wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej.

Wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej na trenie ROD "Przyszłość".