ROD Irys w Zabrzu - czyszczenie rowu melioracyjnego

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Ogłoszenie

W związku z zamiarem czyszczenie rowu melioracyjnego w Rodzinny Ogród Działkowy „Irys” 41-800 Zabrze ul. Opawska 70 ogłasza przetarg.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest czyszczenie rowu melioracyjnego w ROD Irys w Zabrzu zgodnie z zakresem określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca zgodnie z zapisami zawartymi w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi zrealizuje w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR).

Ofertę należy złożyć podając kwotę brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Przewidywany zakres całościowych prac winno wykonać w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. 

Celem zamówienia jest wykonanie czyszczenie rowu melioracyjnego i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej

Ogólne warunki zamówienia:

-  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

-  Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa),

-  roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

-   dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy,

-   gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

-   Płatność przelewem jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

-   wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

-   zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

-   zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

-  Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.

-  Oferty prosimy składać mailowo irys.delegaturazabrze@gmail.com przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby do dnia 02.08.2023 r. Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon,) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac i wglądu do dokumentacji można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 509 236 771 Teresa Orzechowska Prezes ROD Irys

Dokumenty.

przedmiar szczegółowy
ogłoszenie