• 04 03 2023

Narada szkoleniowa skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Naradę szkoleniową w dniu 02.03.2023r. otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich skarbników ROD oraz wprowadził uczestników w tematykę spotkania. W naradzie udział wzięły Księgowe OFK Zabrze - Kierownik Ośrodka OFK Pani Marzena Witkowska oraz księgowa Pani Ramona Szaniawska. Na szkoleniu omówiono podstawowe zadania jakie spoczywają na skarbnikach zarządów ogrodów. W ramach rozpoczynającej się kampanii walnych zebrań/konferencji delegatów, szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące zamknięcia roku finansowego za rok 2022 oraz przygotowanie preliminarzy finansowych na rok 2023 zgodnie z otrzymanymi „Wytycznymi do sporządzania sprawozdań finansowych ROD za rok 2022 oraz opracowania preliminarzy finansowych ROD na rok 2023” wydanych przez Krajowy Zarząd PZD z dnia 12 stycznia 2023 r. Poruszono w sposób szczegółowy tematykę związaną z prawidłowym wyliczeniem opłaty: ogrodowej, wodnej, energetycznej i za wywóz odpadów komunalnych z terenu ogrodu. Ważnym tematem w kwestii preliminarzy jest uwzględnienie w nich potrzeb remontów lub inwestycji na ogrodzie. Szczegółowo omówiono zakres i sposób ich finansowania w odniesieniu do proponowanych zadań oraz konieczność uzyskania stosownych pozwoleń i pełnomocnictw w ramach prowadzonej inwestycji. Wspomniano o możliwości uzyskania dotacji celowych i wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych na ich realizację. Na prezentacji multimedialnej omówiono przykładowe sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, funduszu rozwoju oraz funduszu oświatowego.  Kierownik ośrodka omówiła wszystkie jego składniki, aby w sposób jasny i czytelny skarbnicy mogli przekazać jego treść członkom zarządu. W temacie bieżących spraw poruszono szereg zagadnień tematycznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem ogrodów na płaszczyźnie księgowej i finansowej tj. prawidłowe korzystanie z funduszy ogrodowych, prowadzenie właściwej polityki w zakresie wynagradzania pracy społecznej w ROD i związanych z tym wypłacanych świadczeń, nagród i umów-zleceń. Powyższe odnosi się do podjętej Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 r. która wyszczególnia zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych. Zapoznano skarbników z tematem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). To dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych w tym również zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenie. Wydane zostały wszystkim uczestnikom spotkania niezbędne druki i materiały dotyczące PPK. W związku z rozpoczynającym się sezonem poinformowano o konieczności zgłoszenia ogrodu do ZUS. Niezbędny do tego druk został również przekazany zainteresowanym osobom. Dodatkowo w ramach przypomnienia wspomniano o zapłatach w terminie podatku dochodowego oraz należnych składek ZUS jak również o terminowym oddawaniu raportów kasowych księgowym Ośrodka Finansowo Księgowego.

Opracował Piotr Witkowski