Zabrze dn. 24.05.2022 r.

PRZETARG

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na „Utwardzeniu alei głównej” na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mostostal” w Zabrzu”, Zarząd ogrodu ogłasza przetarg na realizację ww. robót na terenie ROD”.

Przedmiot zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie utwardzenia alei głównej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mostostal” w Zabrzu przy rozmiarze prac na ok. 900 m2

Ogólne warunki zamówienia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca..

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej. 

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach. Prace w zakresie objętym umową należy wykonać najpóźniej do 31.08.2022 r. 

Płatność     nastąpi     po     zakończeniu     i     odbiorze     prac     z     14     dniowym     terminem     płatności.            

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa wykonawca.

Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres prac obejmuje:

Utwardzenie nawierzchni alei głównej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mostostal” w Zabrzu”, 

-  roboty ziemne wykonane koparką przedsiębierną,

-  wykonanie warstwy odsączającej,

-  podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm,

Protokół odbioru robót. 

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi o ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych. 

Maszyny i urządzenia muszą posiadać aktualne badania i certyfikaty. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami określonymi normą.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

-  cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe),

-  termin wykonania robót, kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót

Oferty prosimy składać do skrzynki w siedzibie Zarządu ROD „Mostostal” w Zabrzu ul. Andrzeja Struga b/n w zaklejonych kopertach z napisem; PRZETARG – UTWARDZENIE ALEI GŁÓWNEJ

 

lub przesłać na adres:

Daniel Salwierak

Długa 53/6     

41-800 Zabrze

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 10.06.2022 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz lokalizacji na terenie ogrodu: 

Daniel Salwierak nr tel. 720 636 946

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS) oraz powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Dokumenty na wykonanie Utwardzenie alei ogrodowych

Wykonanie Utwardzenia alei ogrodowych ROD Mostostal