PRZETARG

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na „remont dachu budynku świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „1000-lecie” w Zabrzu”, Zarząd ogrodu ogłasza przetarg na realizację ww. robót wykonawczych na terenie ROD.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Celem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „1000 -lecie” w Zabrzu  ul. Mikulczycka

Ogólne warunki zamówienia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pismem przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach, a prace w zakresie objętym umową wykonać najpóźniej do końca września 2022 r.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

Płatność nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny i utylizacji odpadów pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:

Remont dachu budynku świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „1000 - lecie”                         w Zabrzu. Zgodnie z pracami wykazanymi w przedmiarze robót

 Wykonać dokumentację powykonawczą.

Zleceniodawca zatrudnieni na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi o ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych. Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie z orzeczeniem zdolności, uwzględniające wykonywany charakter pracy.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać aktualne badania i certyfikaty. Miejsce robót zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami określonymi normą.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

- cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe),

- doświadczenie,

- termin wykonania robót, kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót

Oferty prosimy składać w delegaturze rejonowej w Zabrzu ul. Matejki 37 w dniach

wtorek 15:00 do 18:00

czwartek 15:00 – 18;00

lub przesłać na adres meilowy

delegatura.zabrze@gmail.com

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 26.05.2022 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz lokalizacji budynku na terenie ogrodu:

Adam Cybulski nr tel. 661 221 800

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS) oraz

powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

   

Dokumenty na wykonanie remontu dachu budynku świetlicy

Wykonanie remont dachu budynku świetlicya ROD 1000-lecie    

Szczegółowy spis (przedmiar).