ROD Nasza Palma w Zabrzu

ul. Webera 29

Zabrze 41-800

NIP 648 231 17 17

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd ROD Nasza Palma rozpisuje przetarg na realizacje zadania budowlanego polegającego na wykonanie odwodnienia i drenażu działek oraz naprawa nawierzchni alei na terenie ROD Nasza Palma w Zabrzu

  • Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przetargu jest wykonanie odwodnienia i drenażu działek oraz naprawa nawierzchni alei w miejscach najbardziej zalewanych w czasie opadów deszczu w ROD Nasza Palma w Zabrzu zgodnie z projektem w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi zgodnie z zapisami zawartymi w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

  • Termin wykonania usługi do 30.10.2022 r.
  • Termin składania ofert do 30.05.2022 r.
  • Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie odwodnienia i drenażu działek oraz naprawa nawierzchni alei z zastosowaniem certyfikowanych materiałów na realizację zadania, przedstawienie deklaracji zgodności oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

  • Ogólne warunki zamówienia

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty).

Zamknięte koperty zawierające ofertę na przedmiotowe zadanie należy włożyć do skrzynki na listy w Domu działkowca  lub osobiście złożyć w trakcie pełnionych dyżurów Zarządu w poniedziałki od godziny 16 do godziny 18 adres: ROD Nasza Palma – ul. Webera 29, Zabrze 41-800 do dnia 30.05.2022.

 

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Otwarcie kopert i wybór firmy najkorzystniejszej cenowo nastąpi w dniu 13.06.2022 r.

 

Wybrana firma zostanie poinformowana do 15.06.2022 r.

Dodatkowe informację dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 881 422 176 prezes ROD Nasza Palma.

Zarząd ROD Nasza Palma zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Załącznik zakres prac wg. załączonego przedmiaru.

   

Dokumenty na wykonanie drenażu odwadniającego

Wykonanie drenażu odwadniającego ROD Nasza Palma
   

Szczegółowy spis (przedmiar).