Zaproszenie do złożenia ofert 

 

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy „ZACISZE” w ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budową ogrodzenia na terenie naszego ogrodu w rejonie ulic Niepokólczyckiego,

 Przedmiot zamówienia:

I

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego betonowego na długości 295 m parcela I i parcela II, wysokość 2000 mm. Ogrodzenie panelowego stalowego 3D z cokołem żelbetowym o długości 36 m, wysokość 1730 mm. Trzy furtki wejściowe oraz trzy bramy wjazdowe z furtkami w ROD „Zacisze” w Zabrzu. Zamówienie szczegółowo obejmuje:

 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: 295 m (usunięcie materiału rozbiórkowego po stronie wykonawcy)
 2. Usunięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczych krzewów rodzaju żywopłot
 3. Kompletny montaż ogrodzenia betonowego o długości do 295 m z zgodnie z przebiegiem liniowym wyznaczonym geodezyjnie (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).
 4. Ogrodzenie betonowe o wysokości 2000 mm ze słupkami i fundamentami.
 5. Równanie terenu (nawożenie ziemi posianie trawy)
 6. Kompletny montaż ogrodzenia stalowego 3D z płyta cokołową o długości do 36m.
 7. Panele siatkowe typu 3V, ocynkowane malowane proszkowo na kolor antracytowy ral 7016 wykonany z pręta min. fi 5 mm o wysokości 1730 mm oraz ze słupkami i fundamentami i przeplotami osłaniającymi.
 8. Trzy furtki wejściowe.
 9. Trzy bramy wejściowe z furtkami.
 10. Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.).

 Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 Oglądanie miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Zabrzu.

 Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD, wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

 Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegającą na budowie ogrodzenia zamawianej specyfikacji - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 28 lutego 2022r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

 Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres mailowy rodzacisze.helenka@gmail.com siedziby PZD ROD „Zacisze” w Zabrzu ul. Niepokólczyckiego, 41-813 Zabrze do dnia 11.11.2021r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: 515 250 386

 

Dokumenty ogrodzenie i furtki.


Dokumenty

Kosztorys