ROD ,,Biała Róża” w Zabrzu   - ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA DOMU DZIAŁKOWCA

 

Ogłoszenie:

W związku z zamiarem wymiany pieca węglowego na system ekologicznego ogrzewania poprzez pompę ciepła oraz klimatyzatory ROD Biała Róża ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie tego zadania.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest zmiana systemu ogrzewania domu działkowca na terenie ROD ,,Biała Róża” ul. Kalinowa 4 , 41-806 Zabrze.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wymiana pieca węglowego na pompę ciepła wraz z koniecznymi zmianami instalacji grzewczej w celu uzyskania stałej temperatury w budynku wraz z miejscowym dogrzewaniem poszczególnych pomieszczeń za pomocą klimatyzatorów.

Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przestrzegania przepisów BHP a wszyscy pracownicy muszą posiadać wymagane uprawnienia, szkolenia potrzebne do wykonania inwestycji.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu w kwocie brutto (z podatkiem VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem wykonania robót wraz z odbiorem do 20.10.2021.

Ogólne warunki zamówienia :

  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  2. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 3 egzemplarzach
  3. Gwarancja na wykonane prace 36 miesięcy od dokonania odbioru
  4. Płatność- jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności
  5. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów ,transportem i robocizną pokrywa wykonawca
  6. Zamawiający udostępni wykonawcy wgląd w infrastrukturę budynku w celu wyliczenia potrzebnej mocy pompy ciepła.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez poddania przyczyny.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena (podać cenę brutto)- kryterium podstawowe
  2. Termin wykonania zlecenia nie przekraczający dnia 20.10.2021
  3. Czas i zakres obowiązywania Gwarancji na urządzenia oraz wykonane prace

Oferty prosimy składać lub przesłać na adres siedziby :

ROD,,Biała Róża” , ul. Kalinowa 4,  41-806 Zabrze

 w terminie do 16.09.2021.

Oferta powinna zawierać dane firmy umożliwiające pełną identyfikację ( NIP,REGON,KRS/wpis do ewidencji gospodarczej) i powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów, umówienia terminu wizji obiektu można uzyskać bezpośrednio pod nr.tel. 665-521-585 lub pod adresem email : biala_roza_biuro@vp.pl

 

Dokumenty.

wymiana pieca węglowego