Zaproszenie do złożenia ofert

 

Ogłoszenie

W związku z zamiarem budowy alei ogrodowej w  ROD „Wiśnia” w Zabrzu ogłasza przetarg na realizację robót na terenie Ogrodu.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie alei ogrodowej w ROD Wiśnia w Zabrzu zgodnie z  zakresem określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót  zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR).

Ofertę należy złożyć podając kwotę  brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Przewidywany zakres całościowych prac winno wykonać w terminie od 15.10.2021r do 15.11.2021r

Celem zamówienia jest wykonanie budowa alei ogrodowej przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej

 

Ogólne warunki zamówienia:

-  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

-  Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygodniający należy dołączyć do złożonej oferty);

 Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie dróg, chodników, alei  o wartości minimum 50 000 zł brutto - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego (dokument uwiarygodniający należy dołączyć do złożonej oferty);

-  Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności budowlanej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych (dokumenty uwiarygodniające należy dołączyć do złożonej oferty wraz z oświadczeniem osoby o podjęciu się obowiązków w przypadku wyboru oferty);

-   Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami z ZUS i z Urzędu Skarbowego.

 Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany    Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);

-   Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

-   Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;

-   Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 15.11.2021.

-   Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

-   Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 7 dniowym terminem płatności.

-   Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

-   Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

-  Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.

-  Udokumentowane oświadczenie (należy załączyć referencje)

kryterium dodatkowe Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

-  Oferty prosimy składać mailowo wisnia.delegaturazabrze@gmail.com przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby do dnia 07.10.2021 roku Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac i wglądu do dokumentacji można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu

604 348 473 (Prezes ROD)  lub 882 815 732 (Wiceprezes ROD)

 

Dokumenty.

 

przedmiar szczegółowy
budowa alei ogrodowej