Zamontowanie Lamp Solarnych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Skłodowskiej C."

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1. ZAMAWIAJACY
PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy
im. M.C. 41-800 Zabrze, ul. Gdańska
NIP 648-233-99-11
Ogólne warunki zamówienia:
2. Tematem zamówienia jest zamontowanie 15 szt. kompletnych lamp solarnych typu Bartek 2 z dostawą i montażem na alejach ogrodowych
3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi w specyfikacji warunków zamówienia
4. Termin realizacji zadania w miesiącu sierpniu.
5. Zamknięte koperty zawierające ofertę na zadanie zamontowanie 15 szt. kompletnych lamp solarnych typu Bartek 2 z dostawą i montażem na alejkach ogrodowych należy założyć w biurze ROD im. M.C. Skłodowskiej ul. Gdańska do dnia 12.07.2019r. do godziny 16:00.
6. Otwarcie kopert i wybór firmy – najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie zadania zamontowania 15 szt. kompletnych lamp solarnych typu Bartek 2 z dostawą i montażem nastąpi w dniu 12.07.2019r. o godzinie 17:00.
7. Wybrana firma na wykonanie zadania zostanie poinformowana w dniu 13.07.2019r.
8. Płatność przelewem po realizacji zadania i komisyjnym odbiorze do 7 dni.
9. Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.
10. Przewidywane prace obejmują wykonanie robót elektryczno- budowlanych.
11. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu w kwocie brutto (z 23 % VAT)
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa).
14. Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej.
15. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy.
16. Gwarancja na wykonane prace - 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
17. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania oraz potrzebne materiały do wykonania montażu zgodnie z przedmiarem.
18. Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikacje (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
19. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 513-036-946 (prezes ogrodu).

Dokumenty na zamontowanie lamp solarnych.

Zamontowanie Lamp Solarnych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Skłodowskiej C."