Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Webera"

OGŁOSZENIE 

W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2019 polegającego na wykonaniu monitoringu na terenie ogrodu, ROD "Webera" w Zabrzu ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na materiale zakupionym przez Wykonawcę związanych z wykonaniem monitoringu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie monitoringu na terenie ogrodu, ROD "Webera" w Zabrzu przy ul Stanisława Webera zgodnie planem poglądowym ( mapa ), w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu  w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót do 30.09.2019 r.

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także plan poglądowy.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest postawienie 10 słupów energetycznych ( 10,5 m wysokości ) i montaż 17 kamer z oprzyrządowaniem do których doprowadzona zostanie energia elektryczna z szaf energetycznych (rozdzielczych) znajdujących się na terenie ogrodu ROD Webera w Zabrzu z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu materiałów zakupionych przez Wykonawcę (zgodnie z przedmiarem)  i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej (łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy) .

Ogólne warunki zamówienia:

  • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
  • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej.
  • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
  • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
  • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
  • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania oraz potrzebne materiały do wykonania montażu zgodnie z przedmiarem.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
  • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby ROD Webera w Zabrzu przy ul Stanisława Webera termin składania ofert ustala się na dzień  30.04.2019 r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 609 571 982 (prezes ogrodu) lub pod adresem:

Rodzinny Ogród Działkowy „Webera”

ul.  Stanisława Webera

41-800 Zabrze

Dokumenty na wykonanie monitoringu.

Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Webera"    

Szczegółowy spis (przedmiar).